Jak się zapisać?

Zapisy na rozmowy wstępne na rok szkolny 2023/2024 zostały zakończone

Wybierz
szkołę
i kierunek

Specjalności
w Liceum Sztuk
Plastycznych

zobacz

Kierunki w Liceum Ogólnokształcącym

zobacz

Wypełnij
formularz

do odebrania również na miejscu w sekretariacie

pobierz

Umów się
na rozmowę

ZADZWOŃ


tel.
71 359 14 44

Najczęściej zadawane pytania

Zindywidualizowany plan i tok nauki daje uczniom możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych możliwości i zainteresowań.

Nasza szkoła pozwala podejmować decyzję o sposobie nauki i jednocześnie pozwala ponosić odpowiedzialność za swój wybór. Uczeń może określać tok nauki, sposób uczestnictwa w zajęciach, program nauki. Nie jest przypisywany do klasy, ale sam wybiera grupę. Szkoła przystosowuje się do możliwości psychofizycznych ucznia; odwrotnie niż w szkole tradycyjnej.

W praktyce wygląda to tak, że w jednym roku uczeń może zaliczyć materiał z całego przedmiotu na przykład z fizyki, a przez następne lata zajmować się czymś innym. System organizacyjny szkoły pozwala, aby to szkoła przystosowywała się do możliwości ucznia, jeżeli On tego chce.

W szkołach ALA nie ma podziału na nauczyciele – uczniowie, gdzie dwie strony się zmagają. Chcemy ze sobą współpracować.

Szkoły charakteryzuje też odejście od rywalizacji i porównywania między uczniami na rzecz wzajemnego okazywania wsparcia i współpracy. Cała społeczność szkoły współpracuje w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, wspólnego poszukiwania prawdy i wartości, w relacjach budowanych na zasadach dialogu personalnego.

Zajęcia w ALA są podzielone na zajęcia:

  • z obowiązkową obecnością (przedmioty objęte szkolnym planem nauki realizowane w systemie klasowo lekcyjnym) oraz
  • nieobowiązkową obecnością, w których uczestnictwo zależy od decyzji ucznia (przedmioty objęte zindywidualizowanym planem nauki).

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego oraz tych związanych wybranym kierunkiem artystycznym i akademickim – są to zajęcia zawiązane z egzaminem maturalnym lub dyplomowym (w Liceum Plastycznym).

Staramy się, aby zajęcia z wiodących przedmiotów ogólnokształcących były prowadzone na każdym poziomie (roku) przez dwóch nauczycieli, co stwarza uczniom możliwość wyboru.

Nieco odmienny niż w tradycyjnej szkole jest sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności. Inicjatywa w tym zakresie należy do ucznia. Uczeń i nauczyciel prowadzący przedmiot ustalają termin sprawdzianu i zakres materiału (najczęściej w czasie konsultacji).

Po zakończonym sprawdzianie negocjują wystawianą ocenę, co oznacza w praktyce, że jeśli zdaniem ucznia ocena jest za niska, może jej nie przyjąć i poprosić nauczyciela o omówienie błędów i niedostatków w celu poprawienia oceny. Ta zasada powoduje, że ocena niedostateczna jest praktycznie nieużywana.

Tak jak w każdej szkole w ALA obowiązuje tygodniowy plan zajęć. W bloku porannym od godziny 8.00 odbywają się zajęcia z języków obcych, od 10.15 rozpoczynają się zajęcia ogólnokształcące, akademickie i artystyczne. Po południu organizowane są zajęcia z wychowania fizycznego oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów.

Zajęcia ze wszystkich przedmiotów organizowane są w formie: wykładów, pogadanek, ćwiczeń, preferujemy także aktywne formy nauki, takie jak praca projektem, plener, wycieczki, udział w wykładach i spotkaniach organizowanych poza szkołą.

Ze względu na to, że w ALA nie ma tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego, uczeń nie jest na stałe przypisany do tej samej klasy. Nauka odbywa się w grupach, uczeń może więc na część zajęć chodzić z tymi samymi osobami, a na inną część z innymi, w zależności od wyboru nauczyciela, formy zajęć z wf-u, poziomu zaawansowania z języka, kierunku czy specjalności.

Tutor-opiekun to wybrany przez ucznia pedagog, z którym będzie współpracować w trakcie nauki w szkole. Współpraca rozpoczyna się za obustronną zgodą ucznia i tutora-opiekuna. Jeśli współpraca nie będzie układać się dobrze, zarówno uczeń jak i opiekun mogą zdecydować się na zakończenie współpracy. Uczeń wybiera wtedy nowego opiekuna.

Do najważniejszych zadań tutora-opiekuna należą:

  • utrzymywanie stałego kontaktu z uczniem
  • pomoc w ustaleniu planu pracy na semestr
  • pomoc w ułożeniu planu zajęć
  • wspieranie w podejmowanych decyzjach edukacyjnych
  • ustalenie wraz uczniem oceny z zachowania
  • prowadzenie dokumentacji szkolnej ucznia
  • kontakt z rodzicami

Internat

Pliki do pobrania

UMOWA

pobierz

Podanie
o przyjęcie
do internatu 2023

pobierz

Zgody
rodziców

pobierz